Právní doložka

Provozovatel stránek

Provozovatelem internetových stránek www.bohler-uddeholm.cz, www.bohler.cz a www.uddeholm.cz je firma Böhler Uddeholm CZ s.r.o., sídlo: Praha 6, Evropská 423/178, PSČ: 160 00, IČO:25089561, DIČ: CZ25089561, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KOS v Praze, oddíl C, vložka 48763

Odpovědnost provozovatele

Böhler Uddeholm CZ s.r.o. odmítá převzít jakoukoliv zodpovědnost za škody způsobené nepřesností, neúplností či zastaralostí informací uvedených na těchto stránkách.

Prohlášení týkající se internetových stránek platí přiměřeně i pro všechny ostatní stránky, na které tyto internetové stránky odkazují. Böhler Uddeholm CZ s.r.o. nezodpovídá za obsah takovýchto stránek, jelikož se jejich obsah mění bez vědomí Böhler Uddeholm CZ. Propojení uživatele na takovéto stránky probíhá tedy výhradně na jeho nebezpečí.

Práva uživatele stránek

Informace uvedené na těchto internetových stránkách může uživatel využívat, ukládat, předávat dále, rozmnožovat je nebo odkazovat na ně prostřednictvím hypertextových odkazů, a to způsobem neodporujícím obecně závazným právním předpisům a nepoškozujícím dobré jméno firmy Böhler Uddeholm CZ s.r.o.

Užívá-li uživatel internetové stránky jako zdroj informací, je povinen to uvést, přičemž nesmí za žádných okolností tyto informace měnit.

Právní ustanovení

Provozovateli náleží dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, autorská práva k veškerému obsahu internetových stránek jím provozovaných. Podle ustanovení § 30 zákona č.121/2000 Sb. má uživatel internetových stránek www.bohler.cz, www.bohler-uddeholm.cz a www.uddeholm.cz právo tisknout či kopírovat texty stránek pro svou osobní potřebu za podmínky, že takto získané materiály použije výhradně k tomuto účelu a nikterak nebude zasahovat do obsahu či podnikat jakýkoli jiný zásah do autorských práv ve smyslu ustanovení § 11 a 12 zákona č. 121/2000 Sb.

Zpětná vazba

Všechny uvedené informace byly sestaveny s nejvyšší pečlivostí a jsou s ohledem na obsahovou správnost a úplnost průběžně aktualizovány. Za případné chyby, které se přesto vyskytnou, se Vám předem omlouváme a prosíme Vás o Vaši zpětnou vazbu na e-mail info@bohler-uddeholm.cz. Vaše připomínky, podněty či nápady rádi zohledníme při dalším rozvoji těchto stránek.

Google analytics

Implementovali jsme program Google Analytics od firmy Google Inc. z důvodu zlepšení efektivnosti našich stránek. Na Váš počítač je uložen "Cookie", který umožní programu Google Analytics analyzovat informace týkající se využití našich stránek. Vaše data jsou analyzována anonymně. Google používá tuto informaci ke zlepšení firemních produktů a služeb. Můžete si aktivovat ve Vašem prohlížeči nastavení, kterým zamezíte ukládání cookies na Vašem pevném disku. V tomto případě může ovšem dojít k tomu, že se Vám určité části našich webových stránek nebudou zobrazovat správně.